HVAD ER ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne kognitiv-adfærdsterapi, der på det seneste har fået megen opmærksomhed, og har bragt ny viden og energi ind i det psykoterapeutiske felt. ACT placeres blandt 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er unik pga. den veludviklede underliggende teori og et stadig voksende empirisk grundlag for behandlingens effekt.

Kamp med vores lidelse

Mennesker oplever lidelse i deres tilværelse. Selvom lidelse er en naturlig del af livet, er den ofte vanskelig at håndtere. Vi mennesker har tendens til at kæmpe med vores lidelse, hvad enten den er udgjort af ubehagelige kropslige fornemmelser, følelser, smertefulde erindringer eller selvkritiske tanker og vurderinger. Vores måde at kæmpe på kommer ofte til udtryk ved, at vi bekymrer os om lidelsen, frygter den og engagerer os i alle mulige aktiviteter for at undgå den. På den måde kan man sige, at vi ikke forholder os til til lidelsen, fordi vi i stedet optages af kampen imod den. Kampen forstærkes af de kulturelle budskaber, vi modtager f.eks. "ubehag er unormalt og skal fjernes". En af de grundlæggende antagelser i ACT er, at lidelse er normalt og en (uundgåelig) del af den menneskelige oplevelse; når vi elsker et andet menneske, så opstår angsten for at miste, når vi gerne vil være en del af en gruppe eller et fællesskab, så opstår frygten for at blive afvist, når vi gerne vil præstere fagligt, kreativt eller sportsligt så melder vores negative tanker og vurderinger sig i vores sind. Det er ikke den menneskelige erfaring, at livet kun er rart, retfærdigt og præget af orden og forudsigelighed - langt fra. Livet er som regel på godt og på ondt, og de fleste mennesker kommer til at opleve hele paletten af oplevelser og følelser.

Vores forsøg på at undgå ubehag er en del af problemet

ACT peger på at det er menneskers kamp eller forsøg på at undgå og kontrollere deres ubehag, der er årsagen til, at lidelsen forværres og forlænges: når vi bliver optaget af at kontrollere og undgå, så glemmer vi resten af verden omkring os, og vores positive handlinger får mindre fylde. Forskning viser, at når vi prøver at kontrollere ubehag, sker det paradoksale, at disse fænomener tiltrækker sig mere opmærksomhed, og at de kommer til os med større intensitet. I stedet for ét problem ender vi op med to: vores problem og vores forsøg på at komme af med det.

ACT rækker ud over lidelsen

Vi mennesker værdsætter at have det godt, men det er ikke det eneste, vi værdsætter. Et godt liv er meget mere end fravær af lidelse. For de fleste mennesker handler et godt liv også om, at vi gerne vil leve fuldt ud med mening og formål. ACT handler om problemerne omkring den menneskelige lidelse, men handler også om meget andet. ACT er at række ud over lidelsen og nå frem til det der giver mening og formål: "hvad skal dit liv handle om, hvis det skal handle om noget bestemt?".

ACT er baseret på en teori om sproget

Det som er særligt for ACT er, at den er baseret på forskning i og teori om sproget (herunder tænkningen) kaldet: Relational Frame Theory (RFT). RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog og tænkning har enorme fordele og har været nøglen til, at mennesket er blevet den dominerende art, så har sproget også nogle sideeffekter, som kan ligge bag lidelse. Sprog og tænkning har f.eks. egenskaber, som gør os i stand til at genopleve smertefulde oplevelser. Vi er i stand til at skræmme os selv ved tanken om ubehagelige og truende fremtidsscenarier. Vi kan konstruere idealer og finde det nuværende uacceptabelt ved sammenligninger. Vi kan være dømmende eller skabe strenge, uhensigtsmæssige regler for os selv f.eks.: "Det vigtigste er at alle kan lide mig" eller "Jeg skal have ret". Idet hjernen fungerer ved addition kan det lærte vanskeligt fjernes eller "af-læres". Det er ofte meget svært at ændre allerede etablerede sproglige netværk, hvorfor andre greb og færdigheder som ACT tilbyder kan være særdeles relevante.

Et nyt forhold til vores tænkning

ACT er den anvendte psykoterapi baseret på RFT. I ACT søger vi at udvikle et "klogere" forhold til vores sprog og tænkning, så vi ikke forveksler det med hvem vi er, eller hvad vi kan vælge at gøre. Det er os der har tænkningen - ikke tænkningen som har os. ACT rummer en bred vifte af oplevelsesorienterede øvelser og redskaber til at reducere magten af destruktive mentale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige processer. Den betragter imidlertid ikke disse processer som "symptomer", der skal "kureres". ACT anerkender, at der er tale om normalpsykologiske processer. ACT hjælper os til at blive bevidste om og leve i fred med vanskelige tanker og følelser, til at blive nærværende, til at blive mildere og venlige overfor os selv og til at handle i overensstemmelse med vores personlige værdier. 

Kerneprocesser i ACT: Vi kan starte med at leve fuldt ud med det samme

I ACT lægges der vægt på processer som accept, nærvær (mindfulness) og personlig værdisætning, der kan hjælpe mennesker til at overvinde psykologiske barrierer og til at interagere mere fleksibelt med omverden. Processerne hjælper til at omgå sproget og tænkningen i områder af livet, hvor det skaber unødige problemer og kan resulterer i handlinger, som bringer os væk fra det liv, vi ønsker at leve. Fokus er at slippe kampen med sindet og blive mere optaget af at engagere os i det liv, vi ønsker. 

De fleste af os lever vores liv, som om vi skulle leve evigt og venter på den dag, hvor vi er "gode nok" og kan tillade os selv at begynde at leve. Hvad nu, hvis vi ikke er nødt til at vente på at føle os gode nok før vi begynder at leve fuldt ud, lige nu, i dette øjeblik?

ACT videnskabeligt

ACT betegnes som en empirisk støttet psykoterapi, idet der hele tiden foretages studier af effekten af ACT behandling, og fordi den bidrager til udviklingen af den psykologiske videnskab. ACT hviler i tilstrækkelig grad på velundersøgte og solide fund i psykologien og er tilstrækkelig anderledes og original til at kunne række udover det konventionelle og udstikke nye retninger. Der findes mere end 902 randomiserede kontrollerede undersøgelser af ACT som selvstændig model indenfor en lang række af kliniske problematikker som angst, depression, PTSD, stress, kroniske smerter, afhængighed, psykose o.a. ACT er senest blevet anerkendt som evidensbaseret af American Psychological Association, Society of Clinical Psychology (Div. 12) og SAMHSA's National Registry of Evidence-based Programs and Practices. ACT anvendes ligeledes i ”ikke"-kliniske sammenhænge f.eks. skolevæsenet og virksomhedsorganisationer med foreløbige lovende resultater. ACT betragter dog ikke sig selv som endelig eller fuldendt, men som i fortsat proces imod en psykologi der egner sig bedre til den menneskelige udfordring.

 

 

Brief - in english: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) was developed in the 1980's and 1990's by psychologists in America led by Steven Hayes. They wanted to re-examine the causes of psychological suffering and develop treatment approaches for a broad range of problems. Over the last decade ACT has become an important new CBT model, which is increasingly influencing the evolution of CBT. ACT is designed to target harmful experiential avoidance and non-acceptance while encourgaing clients to make powerful life-enhancing choices that are consistent with their personal values. The goal of therapy is not to eliminate certain parts of one's experience of life, but rather to learn how to experience life more fully, without as much struggle, and with vitality and commitment. ACT is a Mindfulness based form focusing on acceptance, neutralising and unhooking yourself from rigid, extreme, self-critical and self-limiting thoughts. Learning to desensitise yourself from difficult emotions and sensations. Increasing contact with the present moment. Cultivating non-judgemental awareness of the ongoing stream of attention itself. Learning to become more compassionate to yourself and others. Valued Actions is an important process in ACT: clarify what you really want your life to be about, identify and take steps towards these freely chosen life directions. Please visit ACBS for more information about ACT in English.