HVAD ER ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne kognitiv-adfærdsterapi, der på det seneste har fået megen opmærksomhed, og har bragt ny viden og energi ind i det psykoterapeutiske felt. ACT placeres blandt 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er unik pga. den veludviklede underliggende teori og det empiriske grundlag for behandlingens effekt.

Kamp med vores lidelse

Lidelse er en naturlig del af livet, men den er ofte vanskelig at håndtere. Vi mennesker har tendens til at kæmpe med vores lidelse, hvad enten den består af ubehagelige kropslige fornemmelser, ubehagelige følelser, smertefulde erindringer eller selvkritiske tanker og vurderinger. Måske bekymrer vi os om lidelsen, frygter den og engagerer os i alle mulige aktiviteter for at undgå den. Kampen forstærkes af de kulturelle budskaber, vi modtager f.eks. “vi skal have det godt helst hele tiden”. En af de grundlæggende antagelser i ACT er, at lidelse er normalt og en uundgåelig del af livet. Når vi elsker et andet menneske, så opstår angsten for at miste, når vi gerne vil være en del af en gruppe eller et fællesskab, så opstår frygten for at blive afvist, når vi gerne vil præstere (fagligt, kreativt, sportsligt osv) så melder vores negative tanker og vurderinger sig i vores sind. Det er ikke den menneskelige erfaring, at livet kun er rart og retfærdigt, og at livet er præget af orden og forudsigelighed – faktisk langt fra. Livet er på godt og på ondt, og de fleste af os kommer til at opleve hele paletten af oplevelser og følelser.

Vores forsøg på at undgå ubehag er en del af problemet

ACT peger på, at menneskers kamp eller forsøg på at undgå og kontrollere deres ubehag medfører, at lidelsen forværres og forlænges: når vi bliver optaget af at kontrollere og undgå, så glemmer vi resten af verden omkring os, og vores positive handlinger får mindre fylde. Forskning viser, at når vi prøver at kontrollere ubehag, sker det paradoksale, at disse fænomener tiltrækker sig mere opmærksomhed, og at de kommer til os med større intensitet. I stedet for ét problem ender vi således op med to: vores problem og vores forsøg på at komme af med det.

ACT rækker ud over lidelsen

Vi mennesker værdsætter at have det godt, men det er ikke det eneste, vi værdsætter. Et godt liv er mere end fravær af lidelse. For de fleste mennesker handler et godt liv også om, at vi gerne vil leve fuldt ud med mening og formål. ACT retter sig imod problemerne omkring den menneskelige lidelse, men handler også om meget andet. ACT rækker ud over lidelsen til det, der giver mening og formål: “hvad skal dit liv gå ud på, hvis det skal gå ud på noget?”.

ACT er baseret på en teori om sproget

Det er særligt for ACT, at den er baseret på mere end 30 års forskning i og teori om sproget (herunder tænkningen) kaldet: Relational Frame Theory (RFT). RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog og tænkning har enorme fordele og har været nøglen til, at mennesket er blevet den dominerende art, så har sproget/tænkningen også nogle sideeffekter, som kan medføre lidelse. Sprog og tænkning har f.eks. egenskaber, som gør os i stand til at genopleve smertefulde oplevelser. Vi er i stand til at skræmme os selv ved tanken om ubehagelige og truende fremtidsscenarier. Vi kan konstruere idealer og finde det nuværende uacceptabelt ved sammenligninger. Vi kan være dømmende eller skabe strenge, uhensigtsmæssige regler for os selv f.eks.: “alle skal kunne lide mig” eller “Jeg skal have ret”. Idet hjernen fungerer ved addition og ikke subtraktion, kan det indlærte ikke “af-læres”. Når det er først er inde, så forbliver det inde. Heldigvis kan vi lære nye ting.

Et nyt forhold til vores tænkning

ACT er den anvendte psykoterapi baseret på RFT. I ACT ønsker vi at udvikle et klogere forhold til vores sprog og tænkning, så vi f.eks. ikke forveksler tænkningen med “hvem vi er”, eller hvad der er muligt for at gøre. Budskabet er, at det er os der “har” tænkningen, og ikke tænkningen som “har” os. ACT rummer en bred vifte af oplevelsesorienterede øvelser, redskaber og teknikker til at reducere magten af destruktive mentale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige processer. Den betragter imidlertid ikke disse processer som symptomer, der skal kureres. I ACT er der i stedet tale om normalpsykologiske processer. ACT færdigheder kan hjælpe os til at blive bevidste om og leve i større fred med vanskelige tanker og følelser, til at blive nærværende, og til at blive mildere overfor os selv og handle i overensstemmelse med vores personlige værdier.

Kerneprocesser i ACT: Vi kan starte med at leve fuldt ud med det samme

I ACT lægges der vægt på processer som accept, nærvær (mest kendt som mindfulness) og personlig værdisætning, der kan hjælpe mennesker til at overvinde psykologiske barrierer og til at interagere mere fleksibelt med omverden. Processerne hjælper til at omgå sproget og tænkningen i områder af livet, hvor det skaber unødige problemer og kan resulterer i handlinger, som bringer os væk fra det liv, vi ønsker at leve. Målet er at slippe kampen med sindet og i stedet blive mere optaget af at engagere os i det liv, vi ønsker at leve.

De fleste af os lever vores liv, som om vi skulle leve evigt og venter på den dag, hvor vi er “gode nok” og kan tillade os selv at begynde at leve. Hvad nu, hvis vi ikke er nødt til at vente på at føle os gode nok før, at vi begynder at leve fuldt ud?

ACT videnskabeligt

ACT betegnes som en empirisk støttet psykoterapi, idet der hele tiden foretages studier af effekten af ACT behandling, og fordi den bidrager til udviklingen af den psykologiske videnskab. ACT hviler i tilstrækkelig grad på velundersøgte fund i psykologien, men er også tilstrækkelig anderledes til at kunne række udover det kendte og udstikke en ny retning. Der findes mere end 902 randomiserede kontrollerede undersøgelser af ACT som selvstændig model indenfor en lang række af kliniske problematikker som angst, depression, PTSD, stress, kroniske smerter, afhængighed, psykose o.a. ACT er senest blevet anerkendt som evidensbaseret af American Psychological Association, Society of Clinical Psychology (Div. 12) og SAMHSA’s National Registry of Evidence-based Programs and Practices. ACT anvendes ligeledes i ikke-kliniske sammenhænge f.eks. i skolevæsenet, virksomhedsorganisationer m.v. med lovende resultater. ACT er dog ikke at betragte som endelig, men som i fortsat proces imod en psykologi, der favner den menneskelige situation og udfordring.

Brief – in english: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) was developed in the 1980’s and 1990’s by psychologists in America led by Steven Hayes. They wanted to re-examine the causes of psychological suffering and develop treatment approaches for a broad range of problems. Over the last decade ACT has become an important new CBT model, which is increasingly influencing the evolution of CBT. ACT is designed to target harmful experiential avoidance and non-acceptance while encourgaing clients to make powerful life-enhancing choices that are consistent with their personal values. The goal of therapy is not to eliminate certain parts of one’s experience of life, but rather to learn how to experience life more fully, without as much struggle, and with vitality and commitment. ACT is a Mindfulness based form focusing on acceptance, neutralising and unhooking yourself from rigid, extreme, self-critical and self-limiting thoughts. Learning to desensitise yourself from difficult emotions and sensations. Increasing contact with the present moment. Cultivating non-judgemental awareness of the ongoing stream of attention itself. Learning to become more compassionate to yourself and others. Valued Actions is an important process in ACT: clarify what you really want your life to be about, identify and take steps towards these freely chosen life directions. Please visit ACBS for more information about ACT in English.